Skip to main content

Organy szkoły

  1. Dyrektor szkoły
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
  4. Samorząd Uczniowski

Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły:

Tadeusz Wojciechowski

Te. +48 77 485 71 10

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wicedyrektor szkoły

Tomasz Styczeń

Tel. +48 77 485 71 10

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor szkoły przyjmuje codziennie od godz. 9:00 do 13:00

Wicedyrektor przyjmuje oprócz poniedziałku codziennie od 8:00 do 14:30

Kompetencje dyrekcji szkoły określone są w USTAWIE z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.) oraz statucie szkoły.

Rada Pedagogiczna

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024

Kompetencje Rady Pedagogicznej

Dz.U.2021.1082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2022 r.

Art.  70.  [Kompetencje rady pedagogicznej]
1. 
Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1)zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki;
2)podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3)podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki oraz radę rodziców;
4)ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;
5)podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6)ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
2. 
Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi;
2)projekt planu finansowego szkoły lub placówki będącej jednostką budżetową;
3)wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4)propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Alina Orkwiszewska - przewodnicząca

Małgorzata Siklicka - zastępca przewodniczącej

Alina Babińska - członek RR

Elwira Macierzyńska - członek RR

Ewa Rębisz - członek RR

Adam Siklicki - członek RR

Anna Kownacka - członek RR

Joanna Jaczyszyn - członek RR

Paulina Lisowska - członek RR


Kompetencje Rady Rodziców:

1.  Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

2. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.
5. Fundusze, o których mowa, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.
Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023

Karolina Lipińska - przewodnicząca

Amelia Orkwiszewska - zastępca przewodniczącej

Olaf Będkowska - członek SU


Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa art. 85 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4, 619, 762), Statut Szkoły oraz Regulamin Samorządu Uczniowskiego(.pdf)

Metryczka

Podmiot udostępniający

Skoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięcicach

Załączniki

W tym dokumencie brak załaczników

Rejestr zmian
Modyfikacja strony data: 28.09.2023 T. Wojciechowski
Modyfikcja strony data: 22-12-2022 T. Wojciechowski